René Guénon művei magyar nyelven

[Works of René Guénon in Hungarian]Betűrendben; könyvek, majd cikkek:
[In alphabetical order of publishing; articles after books:]Általános bevezetés a hindu doktrínák tanulmányozásához
Debrecen, 1999, Kvintesszencia Kiadó. 277 oldal. Ford. Baranyi Tibor Imre és Németh Norbert
Tartalom: Előszó • ELŐZETES KÉRDÉSEK • Kelet és Nyugat • A szétágazás • A klasszikus előítélet • Az antikvitás népei közötti kapcsolatok • A kronológia kérdései • Nyelvi nehézségek • A KELETI GONDOLKOZÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI • A keleti világ főbb részei • A keleti civilizációk egységének princípiumai • Mit jelent a tradíció? • Tradíció és vallás • A metafizika általános jellemzői • A metafizika és a teológia viszonya • Szimbolika és antropomorfizmus • A metafizikai és a filozófiai gondolkozás összevetése • Ezoterizmus és exoterizmus • Metafizikai realizáció • A HINDU DOKTRÍNÁK • A hindu szó pontos jelentése • A Veda örökkévalósága • Ortodoxia és heterodoxia • A buddhizmus kapcsán • Manu törvénye • A kasztintézményt irányító princípiumok • Sivaizmus és visnuizmus • A doktrínán belüli nézőpontok • Nyāya Vaiśesika Yoga Mīmāmsā Vedānta • Néhány utólagos megjegyzés a doktrína egészével kapcsolatban • A tradicionális tanítás • NYUGATI ÉRTELMEZÉSEK • Hivatalos orientalisztika • A vallástudomány • Teozófizmus • Elnyugatiasított vedānta • Kiegészítő megjegyzések • Befejezés •• Fordítói utószó [Baranyi Tibor Imre]

A mennyiség uralma és az idők jelei
[Budapest], [1993], A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája. 252 oldal. /Az Őshagyomány könyvei 1/ Ford. Buji Ferenc
Tartalom: Bevezetés • Minőség és mennyiség • „Materia signata quantitate” • Mérték és megnyilvánulás • Térszerű kvantitás és kvalifikált tér • Az idő kvalitatív meghatározottságai • Az individuáció princípiuma • Egyformaság kontra egység • Osi mesterség és modern ipar • A névtelenség kettős értelme • A statisztika illúziója • Egység és „egyszerűség” • A titoktartás gyűlölete • A racionalizmus posztulátumai • Mechanizmus és materializmus • A „hétköznapi élet” illúziója • A pénzverés degenerálódása • A világ szolidifikációja • Tudományos mitológia és népszerűsítés • A történelem és a földrajz határai • A gömbtől a kockáig • Káin és Ábel • A kohászat jelentősége • A térré változott idő • A felbomlás felé • Repedések a Nagy Falon • Sámánizmus és varázslás • Pszichikus maradványok • Az antitradicionális akció fokozatai • Deviáció és felforgatás • A szimbólumok megfordítása • Tradíció és tradicionalizmus • Neospiritualizmus • Kortárs intuicionizmus • A pszichoanalízis gazságai • A pszichikus és a spirituális összetévesztése • Álbeavatás • Megtévesztő „próféciák” • A tradícióellenességtől az ellentradicionalitásig • A Nagy Paródia, avagy a fordított spiritualitás • Egy világ vége •• Utószó [László András]

A mennyiség uralma és az idők jelei
Debrecen, 2006, Kvintesszencia Kiadó. 313 oldal. Ford. Buji Ferenc. Második, javított kiadás
Tartalom: Bevezetés • Minőség és mennyiség • „Materia signata quantitate” • Mérték és megnyilvánulás • Térbeli kvantitás és kvalifikált tér • Az idő kvalitatív meghatározottságai • Az individuáció princípiuma • Egyformaság kontra egység • Régi mesterség és modern ipar • A névtelenség kettős értelme • A statisztika illúziója • Egység és „egyszerűség” • A titoktartással szembeni gyűlölet • A racionalizmus posztulátumai • Mechanisztikus szemlélet és materializmus • A „hétköznapi élet” illúziója • A pénzverés degenerálódása • A világ szolidifikációja • Tudományos mitológia és népszerűsítés • A történelem és a földrajz határai • A gömbtől a kockáig • Káin és Ábel • A kohászat jelentősége • A térré változott idő • A felbomlás felé • Repedések a Nagy Falon • Sámánizmus és varázslás • Pszichikus maradványok • Az antitradicionális akció fokozatai • Deviáció és felforgatás • A szimbólumok megfordítása • Tradíció és tradicionalizmus • Neospiritualizmus • Kortárs intuicionizmus • A pszichoanalízis vétkei • A pszichikus és a spirituális összetévesztése • Álbeavatás • A „próféciák” megbízhatatlansága • A tradícióellenességtől az ellentradicionalitásig • A nagy paródia, avagy a fordított spiritualitás • Egy világ vége

A modern világ válsága • A kereszt szimbolikája
[Budapest], [1995], A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája. 246 oldal. /Az Őshagyomány könyvei 4/ Ford. Baranyi Tibor Imre
Tartalom: A MODERN VILÁG VÁLSÁGA • Előszó • A Sötét Kor • A Kelet és Nyugat közötti ellentét • Tudás és cselekvés • Szakrális és profán tudomány • Individualizmus • Társadalmi káosz • Anyagi civilizáció • Nyugati invázió • Végkövetkeztetések • A KERESZT SZIMBOLIKÁJA • Előszó • A létállapotok soksága • Az Egyetemes Ember • A kereszt metafizikai szimbolikája • A tér irányai • A három guna indiai teóriája • A komplementerek egyesítése • Az ellentétek feloldása • Háború és béke • A középponti fa • A szvasztika • Az exisztenciaszintek geometriai ábrázolása • A létállapotok geometriai ábrázolása • A két előző ábrázolásmód közötti összefüggés • A szövés szimbolikája • Egyazon létállapot különböző módozatai közötti folytonosság ábrázolása • A pont és a tér közötti összefüggés • Az égő csipkebokor ontológiája • Áttérés az egyenes vonalú koordinátákról a polárkoordinátákra: forgás általi folytonosság • A különböző létállapotok közötti folytonosság ábrázolása • Az egyetemes gömbörvény • A létábrázolás elemeinek meghatározása • A Távol-Kelet yin-yang szimbóluma: születés és halál metafizikai egyenértékűsége • A vertikális tengely jelentése: a Menny Akaratának befolyása • A Menny Sugara és tükröződésének síkja • A fa és a kígyó • A teljes lét és az individualitás összemérhetetlensége • Az individuális emberi állapot helye a lét teljességében • A Nagy Triád • Középpont és kerület • Zárszavak a térszimbolikához •• Utószó. A metafizikai tradicionalitás társadalompolitikai vetülete [Baranyi Tibor Imre]

A Nagy Triád
Budapest, 2007, Arcticus Kiadó. 159 oldal. /Libri religionis 5/ Ford. Szilágyi Gyöngyi
Tartalom: Előszó • Hármasság és Szentháromság • A hármasságok különböző típusai • Ég és Föld • „Jin” és „jang” • A kettős spirál • „Solve” et „coagula” • Irányulási kérdések • Égi számok és földi számok • Az Ég és a Föld Fia • Az Ember és a „három világ” • „Spiritus”, „anima”, „corpus” • A Kén, a Higany és a Só • A létező és a környezet • A közvetítő • A derékszög és a körző között • A „Ming-tang” • A „Vang”, avagy a Király-Főpap • A valódi ember és a transzcendens ember • „Deus”, „Homo”, „Natura” • A modern filozófia torzításai • Gondviselés, Akarat, Sors • A hármas idő • A kozmikus kerék • A „triratna” • A Fűzfák Városa • A Középút

Az ember sorsa a Védánta szerint
Budapest, 1998, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó. 262 oldal. Ford. Darabos Pál
Tartalom: Előszó • Általánosságok a Védántáról • Az „Abszolút Én”-nek az „én”-től való alapvető megkülönböztetése • Az emberi lény életközpontja, Brahma tartózkodási helye • Purusa és Prakriti Purusát az egyéni módosulatok nem érintik • Az egyéni megnyilvánulás fokozatai • Buddhi, avagy a felsőbbrendű értelem • Manasz, vagy a belső érzék. Az érzékelés és a cselekvés külső képességei • Az „Abszolút Én” burkai. Az öt váju vagy éltető funkció • Az „Abszolút Én” egysége és lényegi azonossága a lény összes állapota során • Átmá különböző állapotai az emberi lényben • Az ébrenlét állapota, vagy Vaisvánara állapota • Az álomállapot, vagy Taidzsasza állapot • A mélyalvás, vagy a Prádzsna állapot • Átmá feltétlen állapota • Átmát és állapotait a szent Om szótag képviseli szimbolikusan • Az emberi lény halál utáni fejlődése • Az egyéni képességek felszívódása • A megismerés fokainak megfelelő különbség a halál utáni állapotokban • A koronáris ütőér és a „napsugár” • A lény „isteni utazása” a megszabadulás útján • A végső megszabadulás • Vidéha-mukti és dzsívan-mukti • A jógi szellemi állapota: a „Végső Azonosság” •• René Guénon és a Védánta metafizikája [Darabos Pál] • Index

Beavatás és spirituális megvalósítás
Debrecen, 2006, Kvintesszencia Kiadó. 237 oldal. Ford. Bencze Tamás
Tartalom: Kiadói előszó [Név nélkül] •• A vulgarizáció ellen • Metafizika és dialektika • A szorongás mint betegség • Szokás kontra hagyomány • Beavatási csatlakozás • Spirituális befolyások és „egregórák” • A tradicionális exoterizmus szükségessége • Üdvözülés és Megszabadulás • Rituális és morális nézőpont • A „munka dicsőítése” • Szent és profán • Konverziók • Ceremonializmus és esztéticizmus • Legújabb összezavarások • „Intellektuális gőg” • Közvetlen kontempláció és tükrözött kontempláció • Doktrína és módszer • A három út és a beavatási formák • Aszkézis és aszketizmus • Guru és upaguru • Igaz és hamis spirituális tanítók • Veleszületett bölcsesség és szerzett bölcsesség • Kollektív beavatási munka és spirituális „jelenlét” • A guru szerepe • A beavatási fokozatokról • A kvietizmus ellen • Látszólagos őrültség, rejtett bölcsesség • A „népies” álarc • A végletek találkozása • A Szellem van a testben, vagy a test a Szellemben? • A két éjszaka • Felemelkedő és alászálló megvalósítás •• Függelék • A beavatási „regularitás” határairól [Julius Evola] • A metafizikai megvalósítás regularitása és lényege [László András]

Dante ezoterizmusa • Szent Bernát
Budapest, 1995, Stella Maris Kiadó. 106 oldal. /Libri arkhé/ Ford. Bódvai András [Dante ezoterizmusa] és Orosz László Vladimir [Szent Bernát]
Tartalom: DANTE EZOTERIZMUSA • Látszólagos és rejtett jelentés • A „Fede Santa” • Szabadkőműves és hermetikus párhuzamok • Dante és a rózsakeresztesség • Földönkívüli utazások más tradíciókban • A három világ • A szimbolikus számok • Kozmikus ciklusok • A szisztematikus értelmezések tévedései •• SZENT BERNÁT

Megjegyzések a beavatásról
Debrecen, 2002, Kvintesszencia Kiadó. 331 oldal. Ford. Baranyi Tibor Imre és Virág László
Tartalom: Előszó • A beavatási és a misztikus út • Mágia és misztika • Különféle tévedések a beavatás kapcsán • A beavatás feltételei • Beavatási regularitás • Szintézis és szinkretizmus • A tradicionális formák keverése ellen • Beavatási transzmisszió • Tradíció és transzmisszió • Beavatási centrumok • Beavatási szervezetek és vallási szekták • Beavatási szervezetek és titkos társaságok • A beavatási titok • Beavatási kvalifikációk • Beavatási rítusok • Rítus és szimbólum • Mítoszok, misztériumok és szimbólumok • Szimbolizmus és filozófia • Rítusok és ceremóniák • Ceremoniális mágia • Az úgynevezett pszichikus „erők” • Az „erők” elutasítása • Szentségek és beavatási rítusok • Ima és inkantáció Beavatási próbák • Beavatási halál • Profán nevek és beavatási nevek • A színház szimbolikája • „Operatív” és „spekulatív” • Effektív és virtuális beavatás • A beavatási tanítás • A mentális képesség korlátjai • Beavatási tudás és profán „kultúra” • Iskolai mentalitás és álbeavatás • Beavatás és „passzivitás” • Beavatás és „szolgálat” • A nyelvek adománya • Rózsakereszt és rózsakeresztesek • A nagy- és kismisztériumok • Papi és királyi beavatás • Néhány megjegyzés a hermetikáról • Transzmutáció és transzformáció • Az elit fogalma • A beavatási hierarchia • A tradicionális tévedhetetlenség • Két beavatási jelmondat • Verbum, lux et vita • Az avatāra születése •• Utószó. „Vox clamantis in deserto” – René Guénon és a tradicionalitás [Baranyi Tibor Imre]

Metafizikai írások. 1. kötet. A keleti metafizika A Lény sokféle állapotának metafizikája
Budapest, 1993, Farkas Lőrinc Imre Kiadó. 156 oldal. Ford. Darabos Pál
Tartalom: A KELETI METAFIZIKA •• A LÉNY SOKFÉLE ÁLLAPOTÁNAK METAFIZIKÁJA • Előszó • A végtelen és a lehetőség • Lehetségesek és együttlehetők • Lét és nem-lét • A sokféle állapot elméletének alapja • Kapcsolatok az egység és a sokféleség között • Az álomállapot tanulmányozásából levont analóg gondolatok • Az egyéni tudat lehetősége • Az emberi egyéniség jellegzetes alkotóeleme: az észbeli • Az egyéni tulajdonságok hierarchiája • A meghatározhatatlan közös határai • A lény állapotai megkülönböztetésének alapelvei • A két káosz • Szellemi hierarchiák • Válasz a lények többféleségével szemben felmerült ellenvetésekre • A lény realizálása megismerés révén • Megismerés és tudat • Szükségszerűség és véletlen • A szabadság metafizikai fogalma •• Utószó. René Guénon (Blois, 1886. november 15. – Kairó, 1951. január 7.) [Darabos Pál] • Index

Metafizikai írások. 2. kötet. A Világkirály
Budapest, 1993, Farkas Lőrinc Imre Kiadó. 112 oldal. Ford. Baranyi Tibor Imre és Ra ‘id ‘Ali
Tartalom: Előszó [Baranyi Tibor Imre] •• Nyugati gondolatok Agarttháról • Királyiság és főpapiság • Shakinah és Metatron • A három főméltóság • A Grál szimbolikája • Melki-Tsedeq • Lúz, avagy a halhatatlanság hazája • A legfőbb centrum eltűnése a Kali-Yuga idejére • Az omphalos és a szentkövek • A spirituális centrumok elnevezései és szimbolikus megjelenítései • A spirituális centrumok elhelyezkedése • Néhány következtetés •• Utószó. A Világkirály [Baranyi Tibor Imre] • Száz éve született René Guénon [Ernst Küry]

Szellemi tekintély és időbeli hatalom
Debrecen, 2012, Kvintesszencia Kiadó. 94 oldal. Ford. Bencze Tamás
Tartalom: Előszó • Tekintély és hierarchia • A papság és királyság funkciója • Tudás és cselekvés • A brāhmanák és a ksatriyák természete • A királyság függése a papságtól • A ksatriyák lázadása • A királyság bitorlása és annak következményei • Földi és égi Paradicsom • A változatlan törvény

A beavatási kapcsolódásról
Axis Polaris VI. (2004), 61–68. Ford. Galgóczy István

A betűk tudománya (Ilmul-huruf)
Arkhé
III. (1995. május), 25–30. Ford. Fráter János

A fa és a vajra
Axis Polaris
IV. (2000), 10–11. Ford. Németh László Levente

A fejlődés mítosza
Pannon Front 34. (VII/4. – 2001), 6–7. Ford. Németh Norbert

A „folk-lore” jelentése
Sacrum Imperium VIII. (2001. szeptember 23.), 25–26. Ford. Németh Norbert

A guru szerepéről
Tradíció MMV, 49–52. Ford. Galgóczy István

A hármas idő
Arkhé II. (1994. október), 61–64. Ford. Bódvai András

A hegy és a barlang
Arkhé II. (1994. október), 81–83. Ford. Kelemen Renée

A hermetikai tradíció
Julius Evola: A hermetikai tradíció szimbólumai, doktrínája és királyi művészete. Budapest, 2007, Arcticus Kiadó, 205–209. Ford. Ferencz Ernő

A karnevál jelentéséről [Részlet. René Guénon: Tradicionális jegyzetek]
Őshagyomány 16. [1994. június], 26–28. [Fordító megnevezése nélkül]

A klasszicitással kapcsolatos előítélet
Pannon Front 13. (IV/1. – 1998), 8–10. [Ford. Németh Norbert és Baranyi Tibor Imre]

A középkor építői kapcsán
Pannon Front 23. (V/5. – 1999), 10–11. Ford. György Lajos

A középpont ideája az antik tradíciókban
Arkhé I. (1994. május), 87–93. Ford. Bolvári Csaba
Arkhé I. (1996. április) [2., átdolgozott kiadás], 47–54. Ford. Bolvári Csaba

A madarak nyelve
Tradíció MMI, 167–170. Ford. Ārya Mantra Munkacsoport

A mesterségek képviselői és a cigányság
Pannon Front 22. (V/4. – 1999), 24–25. Ford. György Lajos

A metafizikai megvalósulás
Gaëtan Picon: Korunk szellemi körképe. Washington, 1966, Occidental
Press, 360–363. [Fordító megnevezése nélkül]

A mindent látó szem
Axis Polaris IV. (2000), 12–14. Ford. Nagy Csaba
Hamvas Béla (szerk.): Anthologia humana. Ötezer év bölcsessége. Szombathely, 1990, Életünk Szerkesztősége, 417–418. Ford. Kemény Katalin

A modern világ krízise. 1. rész. A sötét kor
Őshagyomány 9. [1992. december], 27–35. Ford. Pálmai Katalin

A modern világ krízise. 2. rész. A Kelet–Nyugat közötti ellentét
Őshagyomány 10. [1993. február], 21–28. Ford. Baranyi Tibor Imre

A modern világ krízise. 3. rész. Tudás és cselekvés
Őshagyomány 11. [1993. április], 16–21. [Ford. Baranyi Tibor Imre]

A modern világ krízise. 4. rész. Szakrális és profán tudomány
Őshagyomány 12. [1993. június], 48–56. Ford. Baranyi Tibor Imre

A modern világ válsága. 1. rész.
Hunnia 70. (1995. szeptember), 6–12. Ford. Baranyi Tibor Imre

A modern világ válsága. 2. rész. A Kelet és Nyugat közötti ellentét
Hunnia 71. (1995. október), 5–9. Ford. Baranyi Tibor Imre

A modern világ válsága. 3. rész. Tudás és cselekvés
Hunnia 72. (1995. november), 25–28. Ford. Baranyi Tibor Imre

A modern világ válsága. 4. rész. Szakrális és profán tudomány
Hunnia 73. (1995. december), 14–19. Ford. Baranyi Tibor Imre

A moralisztikus-szentimentális mítosz
Sacrum Imperium VIII. (2001. szeptember 23.), 31–32. Ford. Németh Norbert

A munka dicsőítése
Sacrum Imperium X. (2001. augusztus 22.), 32–33. Ford. Sallai István

A „princípiumok” problémája
Axis Polaris I. [2000], 15–18. Ford. Németh Norbert

A szakrális és a profán
Axis Polaris I. [2000], 19–20. Ford. Bakóházi Adalbert

A szarvak szimbolikája
Tradíció MMV, 195–198. Ford. Galgóczy István

A szellem van a testben, avagy a test a szellemben?
Axis Polaris VI. (2004), 19–23. Ford. Kelemen Renée

A Szent Grál [Recenzió. Arthur Edward Waite: The Holy Grail, Its Legends and Symbols]
Axis Polaris VII. (2006), 53–62. Ford. Dubniczky Zsuzsanna

A Szent Szív és a Szent Grál legendája
Sacrum Imperium IX. (2002. március 21.), 31–34. Ford. Parragh Mónika

A szív és a világtojás
Tradíció MMIII, 105–107. Ford. Parragh Mónika

Aszkézis és aszkétizmus
Axis Polaris V. (2003), 10–12. Ford. Fráter János

Átkelés a vizeken
Hamvas Béla (szerk.): Anthologia humana. Ötezer év bölcsessége. Szombathely, 1990, Életünk Szerkesztősége, 415–417. Ford. Kemény Katalin

Ātmā-Gītā
Tradíció
MM, 197–200. Ford. Ārya Mantra Munkacsoport

A tradíció és a tudatalatti
Tradíció MMI, 75–78. Ford. Németh Norbert

A „tű foka” [Részlet. René Guénon: Tradicionális jegyzetek]
Őshagyomány 16. [1994. június], 28–30. [Fordító megnevezése nélkül]

A vadkan és a medve
Tradíció 1999, 35–40. Ford. Baranyi Tibor Imre

A varna
Pannon Front
28. (VI/4. – 2000), 50–51. Ford. Parragh Mónika

Az elit létrehozásának problémája
Pannon Front 32. (VII/2. – 2001), 20–22. Ford. Németh Norbert

Az indiai metafizika kapcsán. Nélkülözhetetlen helyreigazítás [Vita. Julius Evola: Az ember és létesülése a védánta szerint]
Axis Polaris VII. (2006), 79–83. Ford. Dávid Andrea

Az isteni város
Arkhé II. (1994. október), 43–46. Ford. Kelemen Renée

Az iszlám kardja (Sayf al-islām)
Tradíció
MMI, 153–156. Ford. Németh Norbert

Az öt elem indiai teóriája
Tradíció 1999, 87–101. Ford. Némbara Norim frakció [Németh Norbert és Baranyi Tibor Imre]

Az ötödik véda
Tradíció MMII, 59–63. Ford. Németh Norbert

Beavatás és mesterségek
Őshagyomány 10. [1993. február], 11–15. Ford. Baranyi Tibor Imre

Beavatási regularitás
Axis Polaris III. [2000], 57–62. Ford. Baranyi Tibor Imre

Csend és magány
Őshagyomány 20. [1995. június], 55–58. Ford. Németh László Levente

Demiurgosz
Axis Polaris VI. (2004), 42–52. Ford. Dubniczky Zsuzsanna

Dharma
Arkhé
I. (1996. április) [2., átdolgozott kiadás], 73–77. Ford. Németh Norbert

„Egybegyűjteni, ami szétszóródott” [Részlet. René Guénon: Tradicionális jegyzetek]
Őshagyomány 16. [1994. június], 30–32. [Fordító megnevezése nélkül]

Egy világ vége. A Nyugat jövője
Pannon Front 9. (III/1. – 1997), 16–17. Ford. és szerk. Baranyi Tibor Imre

Enciklopédia (apokrif)
Új Forrás XXV/10. (1993), 40. Ford. Somlay Gilbert

F.-Ch. Barlet és az iniciátus testvériségek
Joscelyn Godwin – Christian Chanel – John P. Deveney: A Luxori Hermetikus Testvériség. Egy okkultista rend beavatási és történelmi dokumentumai. Budapest, é. n., Gold Book, 416–419. Ford. Békési József, Tamás Gábor és Tóth Róbert

Guru és upaguru
Tradíció
MMIV, 17–18. Ford. Galgóczy István

Hagyomány és vallás
Tradíció 1998, 37–46. Ford. Németh Norbert

Héj és mag (Al-qišr wa-l-lubb)
Arkhé
I. (1996. április) [2., átdolgozott kiadás], 61–64. Ford. Bolvári Csaba

Héj és mag (El-quishr wa el-lobb)
Arkhé
I. (1994. május), 55–58. Ford. Bolvári Csaba

Hermész sírja
Axis Polaris VII. (2006), 47–52. Ford. Dubniczky Zsuzsanna

India szellemi jelentősége
Pannon Front 28. (VI/4. – 2000), 47–49. Ford. Parragh Mónika

India szellemisége
Axis Polaris IX. (2012), 5–10. Ford. Parragh Mónika

Két mítosz: civilizáció és fejlődés
Pannon Front 34. (VII/4. – 2001), 3–5. Ford. Németh Norbert

Két recenzió [Vladimir Pozner: Le Mors aux Dents • W. B. Seabrook: Aventures en Arabie]
Pannon Front 15. (IV/3. – 1998), 23–24. Ford. Gémesi György

Kundalinī yoga
Axis Polaris
V. (2003), 32–41. Ford. Medve István

Létezhetnek-e még beavatási lehetőségek a nyugati tradicionális formákban?
Pannon Front 39. (VIII/3. – 2002), 56–58. Ford. Tárkányi Beatrix

Léteznek-e még beavatási lehetőségek a tradicionális nyugati formákban?
Tradíció MMIII, 195–198. Ford. Dávid Andrea

Marcel Bulard A skorpió mint a zsidó nép szimbóluma a XIV–XV–XVI. század vallási művészetében című könyvének ismertetése [Recenzió. Marcel Bulard: Le scorpion. Symbole du peuple juif dans l’art religieux des XIVe, XVe, XVIe siècles]
Sacrum Imperium XI. (2003. május 24.), 38. Ford. Sövegjártó Andrea

Māyā
Őshagyomány
15. [1994. március], 47–49. Ford. Baranyi Tibor Imre

Mit jelent a tradíció?
Arkhé I. (1994. május), 17–20. Ford. Baranyi Tibor Imre
Arkhé I. (1996. április) [2., átdolgozott kiadás], 17–20. Ford. Baranyi Tibor Imre

Monotheizmus és angeológia
Axis Polaris II. [2000], 27–30. Ford. Németh László Levente

Néhány részlet az L[uxori] H[ermetikus] T[estvériség]-val kapcsolatban
Joscelyn Godwin – Christian Chanel – John P. Deveney: A Luxori Hermetikus Testvériség. Egy okkultista rend beavatási és történelmi dokumentumai. Budapest, é. n., Gold Book, 422–424. Ford. Békési József, Tamás Gábor és Tóth Róbert

Orientációk. Egy világ vége
Sacrum Imperium VIII. (2001. szeptember 23.), 33–34. Ford. Németh
Norbert

René Guénon levele [Gaston Georgelhez]
Gaston Georgel: Az emberiség négy korszaka. A kozmikus ciklusok tradicionális doktrínájának bemutatása. Budapest, 2000, Stella Maris Kiadó, 5–6. Ford. Nagy Ildikó

Rituális és morális nézőpont
Axis Polaris V. (2003), 57–59. Ford. Nagy Csaba

Sanātana dharma
Tradíció
MMII, 9–16. Ford. Faragó Gábor

Śrī Ramana Maharsiról [Recenziók]
Axis Polaris IX. (2012), 43–49. Ford. Umenhoffer István

Szellem és intellektus
Pannon Front 31. (VII/1. – 2001), 19–20. Ford. Virág László

Szimbolikus fegyverek
Tradíció MM, 165–168. Ford. Baranyi Tibor Imre

Szimbolikus virágok
Pannon Front 32. (VII/2. – 2001), 29–30. Ford. Király Liliom

Szokás kontra tradíció
Tradíció MMIII, 53–56. Ford. Baranyi Tibor Imre

Tantrizmus és mágia
Őshagyomány 14. [1993. december], 14–16. Ford. Baranyi Tibor Imre

Titkos háború
Tradíció MM, 135–138. Ford. Németh Norbert

Tradicionális jegyzetek
Őshagyomány 16. [1994. június], 26–32. [Fordító megnevezése nélkül]

Túl az elmén
Pannon Front 31. (VII/1. – 2001), 21–23. Ford. Németh Norbert

Vita az indiai metafizikáról [Közösen Julius Evolával]
Axis Polaris VII. (2006), 63–89. Ford. Dávid Andrea

Vladimir Pozner Az Őrjöngő című könyve kapcsán [Recenzió. Vladimir Pozner: Le Mors aux Dents]
Az antikommunista. Roman Ungern-Sternberg báróról. Válogatott tanulmányok. Budapest, 2002, Nemzetek Európája Kiadó, 13–14. Ford. Bódvai András