Julius Evola művei magyar nyelven

[Works of Julius Evola in Hungarian]

[ARTHOS • EA • IAGLA • J. E. • BÁRÓ JULIUS EVOLA]


Betűrendben; könyvek, majd cikkek:
[In alphabetical order of publishing; articles after books:]


A cinóberösvény
Budapest, 2006, Nemzetek Európája Kiadó. 260 oldal. Ford. Franco de Fraxino
Tartalom: Előszó • A személyes háttér és az első élmények • Az absztrakt művészet és a dadaizmus • A spekulatív korszak. A mágikus idealizmus és az abszolút individuum elmélete • Közeledés a Kelethez és a „pogány mítosz” • Az „UR-csoport” • Az eredetek felkutatása és a Tradíció • Tapasztalataim a La Torréval és ennek következményei • A hermetika és a kortárs spiritualizmus kritikája. A katolicizmus kérdése • A Lázadás a modern világ ellen és A Grál misztériuma • Németországi tevékenységem és A felébredés doktrínája • A rassz kérdése • Embereket kerestem a romok között • Bachofen, Spengler, A szexus metafizikája és a „balkéz útja” • A Munkástól a Meglovagolni a tigrist-ig • Utószó

A fasizmus és a Harmadik Birodalom
Budapest, 2002, Europa Authentica. 216 oldal. Ford. Gazdag István
Tartalom: Előszó [Wass Krisztián] •• A FASIZMUS JOBBRÓL LÁTVA • Fasizmus és hiteles Jobboldal • Újfasizmus, antifasizmus: „mitologizálás” és becsmérlés • Állam és nemzet • A fasiszta állam és a tradicionális állam • Fasizmus és monarchia • Párt és „Rend” • „Cezarománia” és „személyi kultusz” • A fasiszta intézményekről • A fasiszta korporatizmus • Gazdasági önellátás • A fasiszta „rasszizmus” és az „új ember” • A fasizmus külpolitikája • Mérleg: amit a fasizmusból meg kell tartani • JEGYZETEK A HARMADIK BIRODALOMRÓL • Porosz szellem, völkisch irányzat és „frontnemzedék” • A Volk mítosza és a „Führer” állama • A náci intézmények, a Harmadik Birodalom és a parasztság • Rasszizmus, „világnézet” és zsidókérdés • A náci „kulturális forradalom” és a vallási kérdés • A „rendi állam” és az SS • Nacionalizmus, pángermanizmus, „européanizmus” •• Függelék. Almiranténak Evola

A felébredés doktrínája. Tanulmány a buddhista aszkézisről
Debrecen, 2003, Kvintesszencia Kiadó. 342 oldal. Ford. Dávid Andrea
Tartalom: A TUDÁS • Az „aszkézis” válfajairól • A felébredés doktrínájának árjasága • A felébredés doktrínájának történeti helye • A dialektika démonának megsemmisítése • A láng és a samsárai tudat • A kondicionált genezis • Az elhivatottságok meghatározása • AZ AKCIÓ • A harcos kvalitásai és az „eltávozás” • Védekezés és megszilárdulás • Egyenesség • Sziderális jelenlét. A sebek behegednek • A négy jhána és a „sugárzó kontemplációk” • A formanélküli állapotok és az ellobbanás • A „hatalmi képességek” megkülönböztetése • A Nagy Megszabadulás fenomenológiája • A semmihez sem hasonló nyomai • Az „üresség”. „Ha az elme nem törik meg” • Út a zenig • Az áryák még mindig ülnek a Saskeselyűcsúcson • Forrásművek •• Utószó [Collegium Buddhologicum]

A Grál misztériuma és a ghibellin birodalmi idea
Debrecen, 2001, Kvintesszencia Kiadó. 225 oldal. Ford. Bódvai András
Tartalom: KIINDULÓPONTOK • Az irodalmi előítélet • Az etnológiai előítélet • A „tradicionális” módszerről • A Grál misztériumának történelmi helye • ALAPELVEK ÉS ELŐZMÉNYEK • Az olümposzi mondakör • A „hősről” és a „nőről” • Hüperborea témája • A tradíció Írországban • Az Artur-mondakör • A birodalmi saga. Az univerzális úr • Frigyes. János pap. A birodalom fája • Dante: a Veltro és a Dux • A GRÁL-MONDAKÖR • A Grál forrásai • A Grál erényei • A luciferi kő • A gőg próbája • A villám és a lándzsa • A lándzsa és a bosszú misztériuma • A „fájdalmas csapás” • A halászkirály • A Grál székhelye • A Grál-lovagok további beavatási kalandjai • A Grál mint ghibellin misztérium • A GRÁL ÖRÖKSÉGE • A Grál és a templomosok • A Grál, a katharok és „Ámor hívei” • A Grál és „Ámor hívei” mint ghibellin katonaság • A Grál és a hermetikus hagyomány • A Grál és a rózsakeresztesek • EPILÓGUS • A ghibellinizmus megmásulása. Végső megállapítások

A hatalom yogája. Tanulmány a tantrákról
Budapest, 2007, Persica Kiadó. 288 oldal. Ford. Zólyomi Gusztáv
Tartalom: A Persica Kiadóról és annak első kiadványáról [V(irág) L(ászló)] • Az 1994-es kiadás gondozójának megjegyzése [G. d. T.] • Julius Evola és a realizáció útja [Pio Filippani-Ronconi] •• Előszó • A tantrák jelentősége és eredete • Megismerés és hatalom • Śakti. A világ mint hatalom • A tattvák teóriája. Az emberi állapot • Paśu, vîra és divya. A balkéz útja • A gyakorlat előfeltételei és eszközei. Elindulás a „szubtilis” tapasztalás felé. A testhelyzetek • A „szűz”. A bilincsek széttörése • Az evokációk. A hatalom nevei • A titkos rituálé. Az orgiák. Beavatási szexuális mágia • Az okkult testiség. A kígyóerő. A cakrák • A „kígyóerő” felébresztésének technikái • A gyémántvillám-test • Befejezés •• Függelék. Bardo: Akciók a halál után • Függelék. A saktizmus és „Amor hívei” •• Megjegyzés az utószóhoz [G. d. T.] • Utószó. A teljesebb élet művészetének receptjei [Marguerite Yourcenar] • Szójegyzék • Index

A hermetikai tradíció szimbólumai, doktrínája és királyi művészete
Budapest, 2007, Arcticus Kiadó. 224 oldal. /Libri Operis Magni 6/ Ford. Ferencz Ernő
Tartalom: Előszó • A SZIMBÓLUMOK ÉS A DOKTRÍNA • Bevezetés az első részhez. A fa, a kígyó és a titánok • A civilizációk pluralitása és kettőssége • Az élő természet • A hermetikus megismerés • „Egy a minden”. Az uroboros sárkány • A hermetikus „jelenlét” • A teremtés és a mítosz • A „nő” – a „víz” – a „mercurius” [higany] – a „méreg” • A szeparáció. A „Nap” és a „Hold” • Megfagyott vizek és folyékony vizek • A „só” és a kereszt • A négy elem. A kén • Lélek, szellem és test • A „négy” az emberben • A bolygók • Az életcentrumok • A „hét”, a műveletek és a tükör • A művészet aranya • Az árnyék, a hamvak a hulladékok • A filozófiai incesztus • A „sírbolt” és a „szomjúság” • A Saturnus, a fordított arany • A mező és a mag • A kard és a rózsa • A szár, a virus és a vas • A HERMETIKUS „KIRÁLYI MUVÉSZET” • Bevezetés a második részhez. A palingenezis realitása • A szeparáció • A halál. A „feketében” végzett munka • Az üresség próbája • A sárkány repülése • A száraz út és a nedves út • A hermetikus aszkézis • A lélegzet útja és a vér útja • A szív és a fény • Denudációk és fogyatkozások • Szomjúság Isten után és a „maró vizek” • Venus útja és a radikális út • A hermetikus tüzek • A „fehérben” végzett munka. Az újjászületés • A „fehérben” való konjunkció • Az örök ébrenlét • A fénytest. Az „ezüst” előállítása • Az életre való születés és a halhatatlanság • A „vörösben” végzett munka • Visszatérés a földre • Az alkímiai színek. A megsokszorozódás • A bolygóhierarchia • A „vörös” megismerése. A háromság • A prófétai megismerés • A hatalom négy fokozata • A fémek átváltoztatása • A megfelelések. Az idők. A rítusok • A hallgatás és a tradíció • A láthatatlan mesterek • FÜGGELÉK. JULIUS EVOLA ÉS A HERMETIKAI TRADÍCIÓ • A hermetikai tradíció [René Guénon] • Julius Evola és az alkímia [H. T. Hansen]

[Báró Julius Evola] A megvalósítás és a halál utáni akciók. A megvalósítás útja a Mithrász-misztériumokban és a lámaizmus túlvilági tanításai
[Debrecen], 1997, Kvintesszencia Könyvek. 71 oldal. Ford. Németh Norbert
Tartalom: A Mithrász-misztériumokról • Julianus Imperátor • A megvalósítás útja a Mithrász-misztériumokban • A halhatatlanság problémája • A beavatott tudat a halál után • Bardo: a halál utáni akciók •• Julius Evola [Név nélkül]

A múló ember típusa, és további tanulmányok
[Budapest], [199?], Camelot Kiadó. 43 oldal. /Regulus kollekció 1/ Ford. Imregh Monika
Tartalom: A múló ember típusa • A sí pszichoanalízise • A „halhatatlan test” doktrínája

A Princípiumnak és akciójának könyve (Tao tê ching) • A jelenkori spiritualizmus arca és álarca
[Budapest], [1994], A Hagyomány és a Transzcendencia Iskolája. 261 oldal. /Az Őshagyomány könyvei 3/ Ford. Franco de Fraxino [A Princípiumnak és akciójának könyve] és Imregh Monika [A jelenkori spiritualizmus arca és álarca]
Tartalom: A PRINCÍPIUMNAK ÉS AKCIÓJÁNAK KÖNYVE (TAO TE CHING) • [Bevezetés] • [Tao te ching. Fordítás és kommentár] •• A JELENKORI SPIRITUALIZMUS ARCA ÉS ÁLARCA • Előszó • A modern világ természetfelettije • A spiritizmus és a „pszichikai kutatások” • A pszichoanalízis kritikája • A theosophizmus kritikája • Az anthroposophia kritikája • A neomiszticizmus. Krishnamurti • Megjegyzés az ezoterikus katholicizmusról és az „integrális tradicionalizmusról” • A primitivizmus. A megszállottak. Az „emberfölötti ember” • A sátánizmus • Beavatási áramlatok és „magas mágia” • Befejezésül •• Utószó [László András]

A rasszok és a tradíció
Budapest, 2003, Nemzetek Európája Kiadó. 248 oldal. Ford. Turóczy Ferdinánd
Tartalom: Előszó • A RASSZ MINT FORRADALMI GONDOLAT • A rasszgondolat mint antiuniverzalizmus • A rasszgondolat mint antiindividualizmus. Rassz és személyiség • A rasszgondolat mint antiracionalizmus. A környezetelmélet • Rassz és történelem. A „haladás elméletének” elutasítása • Rassz és kultúra. A kultúra „semleges” felfogásának meghaladása • Rasszelmélet és filozófia. A mélypszichológia és a szubverzió tudománya • Rassz és nemzet • A RASSZELMÉLET HÁROM FOKA • A rasszfogalomról • A rasszelmélet három foka • Természethez kötött rasszok és magasabb rasszok • A szellemi rassz mint alakító erő. A klasszikus-árja eszmény értelme • Az aszkézisellenes előítéletről • Az elsőfokú rasszelméletről • A hyperboreus rassz és elágazásai • Az „árja” rasszok csoportja • Az öröklés határairól • A keveredés kérdése • A rassz három megjelenési formája. A magasabb rassz az árja-északi és az árja-földközi-tengeri emberben • A belső rassz és az örökölhetőség • Nem és rassz • A férfiúi és a női a rasszban • A LELKI RASSZ ÉS A SZELLEMI RASSZ • A másodfokú rasszelmélet. A lelki rassz • A lelki rassz és a kulturális értékek. A zsidókérdés • A szellemi rassz eredete • Keletkezhetneke új rasszok? • A lelki rassz és a mítosz. A mítosz határai • A születés titka. A történelmi öröklési szubsztancia és a „felülről való” öröklési szubsztancia • A rassz, a klasszikus és a romantikus etika • A „démoni” az ellenrasszban • A harmadfokú rasszelmélet. A szimbólum értéke. Az öröklődő rassz • A szellemi rasszok. A szóláris rassz. A démétéri rassz • A tellurisztikus és a dionysosi rassz • Az amazóni, az aphroditéi és a „héroikus” rassz • A szellemi rasszok az ókori földközi-tengeri világban és a zsidóság • AZ ÁRJA RASSZ ÉS A SZELLEMI KÉRDÉS • Mit jelent az, hogy „árja”? • A napszerű és a héroikus az óárja rasszban • Ex Occidente Lux. A vallási kérdés • Az új „pogányság” félreértése • További félreértések a „pogány” világnézetet illetően • A rassz és a halál • Rassz és jog. A népközösség antikollektivista felfogásáról • A RASSZ ÉS AZ ÚJ ELIT PROBLÉMÁJA • A „latin” mítosz meghaladása • A rassz, a rómaiság és az itáliai történelem • Az árja-római típusról • A földközi-tengeri népek rasszon belüli kiválasztása • A földközi-tengeri ember „rektifikálása” • A földközi-tengeri lélek további stíluselemei • A nemek közötti „földközi-tengeri” kapcsolat „rektifikálása” • Az új Itália. A rassz és a háború • A rassz felébredésének feltételeiről • A „fasiszta ember rassza”. Az új, árja-európai frontról •• KÉPEK

A szexus metafizikája
Budapest, 2000, UR Könyvkiadó. 403 oldal. /A cinóberösvény könyvei/ Ford. Szongott Rudolf
Tartalom: BEVEZETÉS • A téma meghatározása • Szexus a modern világban • EROS ÉS ASZEXUÁLIS SZERELEM • Az evolucionista előítélet • Szerelem és szexus • Eros és a fajfenntartási ösztön • A „faj geniusának” mythosa • Eros és a gyönyörre való törekvés • A „kéjről” • A gyönyör mágneses elmélete • A szexuáció fokozatai • Fizikai szexus és benső szexus • Az erotikus vonzalom feltételei és formái • A SZEXUS METAFIZIKÁJA • Az androgyn mythosa • Az eros és a mámor változatai • Az eros biologizálása és bukása • Aphrodité Ourania. Eros és szépség • A sóvárgás. Poros és Penia mythosa • Függelék. A homoszexualitásról • A TRANSZCENDENCIA JELENSÉGEI A PROFÁN SZERELEMBEN • A szexus és az emberi értékek • Az „örök szerelem”. A féltékenység. A szexuális gőg • A transzcendencia pubertáskori jelenségei • Szerelem, szív, álom, halál • A szerelem–fájdalom–halál együttes • Kéj és szenvedés. A szado-mazochista komplexus • Erotikus extázisok, mystikus extázisok • Az ölelés élményéről • A szemérem változatai. A szemérem metafizikája • Az orgia jelentése • Függelék. De Sade márki és a „Bal Kéz Útja” • Függelék. Raszputyin és a khlystek szektája • ISTENEK ÉS ISTENNŐK, FÉRFIAK ÉS NŐK • Mythológia, ontológia, pszichológia • A metafizikai dyad • Démétéri és aphroditéi archetípusok. A szűz. A tengermélységű mezítelenség • A férfiasság jellegzetes differenciálódása a mythosban • Férfiúi és női a megnyilvánulásban • A nő démoniájáról. A fordított ölelés symbolikája • Phallos és menstruum • Férfipszichológia és női pszichológia • A nő mint anya és a nő mint szerető • Könyörület, szexualitás és kegyetlenség a nőben • A női bűvöletről. Aktivitás és passzivitás a szerelemben • A nemek ethikájáról • MEGSZENTELÉSEK ÉS EVOKÁCIÓK • A házasság mint „mystérium” a Tradíció világában • A kereszténység és a szexualitás • A szent prostitúció. A hyerogámiák • Incubusok és succubusok. A fétisizmus és evokációs folyamatok • Evokációs folyamatok a középkori lovagi szerelemben • A Fedeli d’Amore iniciatikus élményei • Függelék. A „boszorkányszombat” és a „fekete misék” jelentőségéről • Függelék. Az androgyn doktrínája a keresztény mystikában • A SZEXUS AZ INICIÁCIÓK ÉS AMÁGIA TERÜLETÉN • Transzmutációk és a tisztaság szabálya • A benső transzmutáció technikái a ku? óalinî-yogában és a taoizmusban • Szexus a kabbâlâ(h)ban és az eleusisi mystériumokban • A tantrikus szexuális gyakorlatok • A szerelmi egyesülés rendszeréről a tantrikus szexuális gyakorlatokban és azok veszélyéről • Titkos szexuális gyakorlatok a kínai taoizmusban • Arab szexuális gyakorlatok és a hermetikus symbolika • A Myriam és a „piromágia” • A „szexus fénye” és „Thelema törvénye” • Az operatív mágia szexuális előfeltételei • Zárszó •• Szerkesztői megjegyzések • Név- és forrásmutató

Az individuum és a világ létesülése
Debrecen, 2011, Kvintesszencia Kiadó. 92 oldal. /Regulus Kollekció 6/ Ford. Molnár András és Domján László [Függelék]
Tartalom: A magyar kiadás elé [Horváth Róbert] • Bibliográfiai feljegyzés [Renato Del Ponte] • Az individuum és a világ létesülése • Dionüszosz •• A bizonyosságprobléma három korszaka [Függelék] • Jegyzetek

Emberek és romok
Budapest, 2005, Nemzetek Európája Kiadó. 294 oldal. Ford. Turóczy Ferdinánd
Tartalom: Előszó •• Bevezető [Junio Valerio Borghese] •• Forradalom. Ellenforradalom. Tradíció • Szuverenitás. Tekintély. Imperium • Személyiség. Szabadság. Hierarchia • Organikus állam. Totalitarizmus • Bonapartizmus. Machiavellizmus. Elitizmus • A munka. A gazdaság démonisága • Történelem. Historicizmus • A tradícióválasztás • Katonai stílus. „Militarizmus”. Háború • Tradíció. Katolicizmus. Ghibellinizmus • Realizmus. Kommunizmus. Burzsoáellenesség • Gazdaság és politika. Korporációk. A munka egysége • Okkult háború. Az okkult háború fegyverei • Latinság. Rómaiság. Mediterrán lélek • A születések problémája • Az egységes Európa: forma és előfeltételek • FÜGGELÉK. KORUNK MÍTOSZAIRÓL • A „totális kontesztációról” • A Marcuse-mítosz • A maoista rajongás • Korunk tabui

Lázadás a modern világ ellen
Nyíregyháza, 1997, Kötet Kiadó. 470 oldal. /A cinóberösvény könyvei/ Ford. Szongott Rudolf
Tartalom: Introdukció • A TRADÍCIÓ VILÁGA • A princípium • A királyság • A poláris symbólum. A béke és az igazság ura • Törvény, állam, birodalom • A rítus mystériuma • A patriciátus primordiális karakteréről • A spirituális virilitásról • A túlvilág két útja • Civilizációk élete és halála • Iniciáció és invesztitúra • A királyság és papság hierarchikus relációi • Univerzalizmus és centralizmus • A lovagság lelkülete • A kasztok doktrínája • Részesedés a tudományokban és művészetekben. A rabszolgaság • A tradicionális szellemiség kettéosztódása. Az aszkézis • Nagy és kis szent háború • Játékok és győzelem • Tér – idő – föld • Férfi és nő • A felsőbb rasszok hanyatlása • A MODERN VILÁG GENEZISE ÉS ARCULATA • A négy korszak doktrínája • Aranykor • A „Pólus” és a hyperboreus székhely • Az észak-atlantisi ciklus • Észak és Dél • Az Anya civilizációja • A dekadencia ciklusai. A heroikus ciklus • Tradíció és antitradíció. Amerikai ciklus. A keleti Mediterráneum ciklusa. Héber ciklus. A keleti-árja ciklus • A nyugati heroikus-uránikus ciklus. Hellén ciklus. Római ciklus • A nyugati tradíció ájultsága. A kezdetek kereszténysége • A birodalmi idea áthelyeződése. A Ghibellin középkor • A középkori oikumené hanyatlása. A nemzetek • Irrealizmus és individualizmus • A kasztok visszafejlődése • Nacionalizmus és kollektivizmus • A ciklus bezárul. Oroszország. Amerika • Konklúzió • Appendix. A „Sötét Korról” •• Utószó. Kat alétheian [Szongott Rudolf] • Szerkesztői megjegyzések

Orientációk
Budapest, 1998, Stella Maris Kiadó. 89 oldal. /Athanor könyvek/ Ford. Gábor Zsuzsa
Tartalom: Előszó [Horváth Róbert] •• A harc és győzelem árja doktrínája • A hősiesség arcai • Az élethez való jog • Légy hű saját természetedhez! •• ORIENTÁCIÓK • Maradt-e még ember talpon a pusztulás közepén? • Az új emberi minőség problémája • A légionárius szellem • A polgár- és legalább annyira proletárellenes irányzat, a cselekvő személytelenség dicsérete • A rombolással nem paktálunk • A gazdaság démonja, deproletarizáció, a csorbítatlan hierarchizmus ideája • Hierarchia, „organikus” koncepció, tekintély • Szemben a nacionalizmussal és az általánosan elfogadott hazaeszmével • A kultúra kérdéséről • Kultúra és szokás között • Az uralkodó valláshoz való viszony

[Báró Julius Evola] Pogány imperializmus
Budapest, 2003, Nemzetek Európája Kiadó. 158 oldal. Ford. Turóczy Ferdinánd
Tartalom: MI, ANTEURÓPAIAK • Európa alkonya • Az új szimbólum • Az északi-szóláris őstradíció • Mi, pogány imperialisták • A BIRODALOM FELTÉTELEI • A birodalmi eszme hanyatlása • A protestáns tévelygés és a mi ellenreformációnk • A hierarchia akarása • A DEMOKRATIKUS TÉVEDÉS • Az igazi liberalizmus • Hierarchia a hatalom által. Az állam meghódítása • A demokratikus önkormányzat lehetetlensége • Anti-hegelianizmus • Anthistoricizmus • Individuum és emberiség • Az egyenlőség irracionalitása • A „klántól” a birodalomig. A mi rasszelméletünk • EURÓPA BETEGSÉGÉNEK GYÖKEREI • A kasztok visszafejlődése. Az arany és a munka • A tudomány az igazság ellen • Azok, akik tudnak, és azok, akik hisznek • Mechanikus erő és individuális hatalom • Az aktivizmus és a humanizált világ • A MI EURÓPAI SZIMBÓLUMUNK • Nietzsche, a megnem-értett • Az igazi Páneurópa • A két Sas mítosza • Ghibellin újjáépítés • Végső következtetés •• A német kiadás utószava [Friedrich Bauer] • Utószó [Turóczy Ferdinánd]

[Báró Julius Evola] Zen. A szamurájok vallása. Öt tanulmány a japán buddhizmusról [Közösen Frithjof Schuonnal]
[Debrecen], 1996, Kvintesszencia Könyvek. 69 oldal. Melléklet: Szamuráj hitvallás. Szerk. Kâlîúvara Mahârâjas_rja. Ford. Némbara Norim frakció [Németh Norbert és Baranyi Tibor Imre]
Tartalom: Julius Evola: Mi a Zen? • A szamurájok útja • A Zen értelme és benső összefüggései • A buddhizmus útja a Zenig. • Frithjof Schuon: A Zen igazi fényei

[Cím nélkül] [Vita. René Guénon: Az indiai metafizika kapcsán. Nélkülözhetetlen helyreigazítás]
Axis Polaris VII. (2006), 83–85. Ford. Dávid Andrea

A beavatás fogalmáról
Axis Polaris I. [2000], 47–62. Ford. Ferencz Ernő

A beavatási központok és a történelem
Sacrum Imperium V–VI. (1999. március 21.), 35–38. Ford. Németh Norbert
Sacrum Imperium I–VI. (2002. augusztus 12.), 115–117. Ford. Németh Norbert

[Ea] A beavatási megismerés mibenlétéről
Bevezetés a mágiába. 1. kötet. Budapest, 2007, Persica Kiadó, 35–41. [Ford. Németh Norbert]

A beavatási „regularitás” határairól [Recenzió. René Guénon: Aperçus sur l’initiation]
René Guénon: Beavatás és spirituális megvalósítás. Debrecen, 2006, Kvintesszencia Kiadó, 201–216. Ford. Dávid Andrea

A beavatott tudat a halál után. A „Tibeti Halottaskönyv” kapcsán
Báró Julius Evola: A megvalósítás és a halál utáni akciók. A megvalósítás útja a Mithrász-misztériumokban és a lámaizmus túlvilági tanításai.
[Debrecen], 1997, Kvintesszencia Könyvek, 42–48. Ford. Németh Norbert

A belső rasszok elméletének fontossága
Északi Korona V. (2003. szeptember), 36–38. Ford. Ferencz Ernő

A birodalom spirituális előfeltételei
Pannon Front 10. (III/2. – 1997), 6. Ford. Németh László Levente

A „Bolygó hollandi”
Pannon Front 17. (IV/5. – 1998), 34–35. Ford. Németh Norbert

A „Bolygó hollandi”. Látomások a tengereken
Pannon Front 17. (IV/5. – 1998), 35–36. Ford. Németh Norbert

Absztrakt művészet (részletek)
Dadaizmus. Antológia. Budapest, 1998, Balassi Kiadó, 219–220. Ford.
Beke László

A buddhizmus útja a Zenig
Báró Julius Evola – Frithjof Schuon: Zen. A szamurájok vallása. Öt tanulmány a japán buddhizmusról. [Debrecen], 1996, Kvintesszencia Könyvek, 37–54. Ford. Némbara Norim frakció [Németh Norbert és Baranyi Tibor Imre]

A cigány hegedűk még mindig szólnak a vasfüggöny mögül
Pannon Front 19. (V/1. – 1999), 33. Ford. Németh Norbert
Északi Korona XXVII–XXVIII. (2007. július), 26–27. Ford. Németh Norbert

[Ea] A fájdalom és a betegség metafizikájáról
Tradíció MMI, 137–140. Ford. Németh Norbert

A fasiszta rasszizmus történelmi helye
Északi Korona IX. (2004. május), 30–32. Ford. Ferencz Ernő

A fa, a kígyó és a titánok
Őshagyyomány 10. [1993. február], 49–56. Ford. Gabulya Gábor

A fasizmus jobboldali kritikája. Bevezetés
Pannon Front 33. (VII/3. – 2001), 58–61. Ford. Ferencz Ernő

A fehér rassz szupremáciájának kérdése
Északi Korona X. (2004. július), 18–23. Ford. Ferencz Ernő

A felébredés doktrínája. 1. rész
Őshagyyomány 2. [1991. május], 17–30. Ford. Jakab Katalin

A felébredés doktrínája. 2. rész
Őshagyyomány 3. [1991. szeptember], 2–15. Ford. Jakab Katalin

A felébredés doktrínája. 3. rész
Őshagyyomány 4. [1991. december], 2–5. [Ford. Jakab Katalin]

A felébredés doktrínája. 4. rész
Őshagyyomány 6. [1992. április], 2–12. Ford. Jakab Katalin

A felforgatás titkos történetéről
Északi Korona XIX. (2006. január), 15–17. Ford. Ferencz Ernő

A fentről jövő forradalom
Pannon Front 13. (IV/1. – 1998), 24. Ford. Zólyomi Gusztáv

A fiatalok ellen
Északi Korona XV–XVI. (2005. július), 66–68. Ford. Ferencz Ernő

A fiatalság, a beatek és a jobboldali anarchisták
Tradíció 1998, 87–100. Ford. Imregh Monika
Északi Korona XIV. (2005. március), 43–51. Ford. Imregh Monika

A Grál misztériuma és a birodalmi idea
Gianfranco de Turris – Bruno Zoratto – Nicola Cospito: Julius Evola az Ahnenerbe titkos dokumentumaiban. 1. rész. Északi Korona XIII.
(2005. január), 12–16. Ford. Dávid Andrea

[J. E.] A halál arculatai a rómaiaknál [Recenzió. Angelo Brelich: Aspetti della Morte nelle iscrizioni sepolcari dell’ Impero romano]
Tradíció MMIII, 275–279. Ford. Imregh Monika

A halhatatlanság problémája
Őshagyyomány 9. [1992. december], 2–8. Ford. Kelemen Renée
Báró Julius Evola: A megvalósítás és a halál utáni akciók. A megvalósítás útja a Mithrász-misztériumokban és a lámaizmus túlvilági tanításai.
[Debrecen], 1997, Kvintesszencia Könyvek, 33–41. Ford. Németh Norbert

[Ea] A halhatatlanság problémája
Bevezetés a mágiába. 1. kötet. Budapest, 2007, Persica Kiadó, 158–166. [Ford. Molnár András]

A „halhatatlan test” doktrínája
Julius Evola: A múló ember típusa, és további tanulmányok. [Budapest], [199?], Camelot Kiadó, 27–39. Ford. Imregh Monika

[Ea] A „halhatatlan test” doktrínája
Bevezetés a mágiába. 1. kötet. Budapest, 2007, Persica Kiadó, 214–221. [Ford. Franco de Fraxino]

A hanyatlás misztériuma
Tradíció 1999, 187–191. Ford. Németh Norbert

A hanyatlás titkáról
Pannon Front 26. (VI/2. – 2000), 15–17. Ford. Parragh Mónika

A hermetikai-alkímiai hagyomány
Tradíció MM, 101–104. Ford. Imregh Monika

A horogkereszt poláris szimbolizmusáról
Gianfranco de Turris – Bruno Zoratto – Nicola Cospito: Julius Evola az Ahnenerbe titkos dokumentumaiban. 2. rész. Északi Korona XIII. (2005. január), 23–27. Ford. Dávid Andrea

A japán hara-theória és keleti-nyugati vonatkozásai
Axis Polaris II. [2000], 47–60. Ford. Zsitnyár László

A jobboldal és a tradíció
Északi Korona XVII. (2005. szeptember), 31–34. Ford. Ferencz Ernő

A jobboldali kultúra
Pannon Front 13. (IV/1. – 1998), 23. Ford. Zólyomi Gusztáv

A jobboldali történetírás
Pannon Front 13. (IV/1. – 1998), 25–26. Ford. Zólyomi Gusztáv

A „jóember” Lenin és az orosz forradalom jellege
Északi Korona XVIII. (2005. november), 21–24. Ford. Ferencz Ernő

A „kegyetlen báró”
Sacrum Imperium IV. (1998. szeptember 23.), 33–34. Ford. Németh Norbert
Sacrum Imperium I–VI. (2002. augusztus 12.), 91–92. Ford. Németh Norbert
Az antikommunista. Roman Ungern-Sternberg báróról. Válogatott tanulmányok. Budapest, 2002, Nemzetek Európája Kiadó, 19–22. Ford. Németh Norbert

A keleti és a nyugati vallások találkozásának problémájáról
Őshagyyomány 11. [1993. április], 60–68. Ford. Buji Ferenc

A Keleti-Lyskamm északi fala
Északi Korona XXI–XXII. (2006. július), 77–79. Ford. Virág László

A képességek felszabadítása
Tradíció 1998, 131–138. Ford. Németh Norbert

A kígyóbölcsesség [Lásd még Kígyóbölcsesség]
Arkhé III. (1995. május), 99–105. Ford. Szongott Rudulf

A „kontesztáció” pszichoanalízise
Északi Korona XIII. (2005. január), 31–33. Ford. Ferencz Ernő

A kontraszelekció veszélye
Északi Korona IV. (2003. július), 29–30. Ford. Ferencz Ernő

A közönségesség ízlése
Novum Organum Europe 2. [1994], 37–44. Ford. Imregh Monika

A különböző rasszok fiziognómiája
Északi Korona VI. (2003. november), 15–17. Ford. Ferencz Ernő

A „latinság” problémája
Északi Korona VIII. (2004. március), 11–12. Ford. Ferencz Ernő

Almiranténak Evola [Levél Giorgio Almiranténak]
Julius Evola: A fasizmus és a Harmadik Birodalom. Budapest, 2002, Europa Authentica, 207–215. Ford. Gazdag István

[Ea] A mantrák általános doktrínájáról
Axis Polaris V. (2003), 42–47. Ford. Ferencz Ernő
Bevezetés a mágiába. 1. kötet. Budapest, 2007, Persica Kiadó, 359–367. [Ford. Franco de Fraxino]

A megvalósítás útja a Mithrász-misztériumokban
Báró Julius Evola: A megvalósítás és a halál utáni akciók. A megvalósítás útja a Mithrász-misztériumokban és a lámaizmus túlvilági tanításai.
[Debrecen], 1997, Kvintesszencia Könyvek, 19–32. Ford. Németh Norbert

A „Merlin”-jelenség [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 92–94. Ford. Dávid Andrea

A mi „rasszfeletti rasszunkat” képviselő típus
Északi Korona IX. (2004. május), 28–29. Ford. Ferencz Ernő

A Mithrász-misztériumokról
Báró Julius Evola: A megvalósítás és a halál utáni akciók. A megvalósítás útja a Mithrász-misztériumokban és a lámaizmus túlvilági tanításai.
[Debrecen], 1997, Kvintesszencia Könyvek, 7–13. Ford. Németh Norbert

A múló ember típusa
Julius Evola: A múló ember típusa, és további tanulmányok. [Budapest], [199?], Camelot Kiadó, 7–13. Ford. Imregh Monika

A nacionalizmus két arca
Sacrum Imperium I. (1997. december 21.), 21–26. Ford. Mészáros Dávid
Sacrum Imperium I–VI. (2002. augusztus 12.), 19–23. Ford. Mészáros Dávid

A nacionalizmus kettős arca
Pannon Front 8. (II/4. – 1996), 14–17. Ford. Mészáros Dávid

A „Nemzetek Szövetsége”. A szabadkőműves csúcsállam
Pannon Front 10. (III/2. – 1997), 18–20. Ford. Ferencz Ernő

A rassz, a rómaiság és az olasz történelem
Északi Korona VIII. (2004. március), 13–15. Ford. Ferencz Ernő

A rasszbeli profilaxis értelme
Északi Korona III. (2003. május), 34. Ford. Ferencz Ernő

A rassz belső jelentése
Északi Korona I. (2003. január), 36–37. Ford. Ferencz Ernő

A rasszérzés következményei
Északi Korona III. (2003. május), 14–15. Ford. Ferencz Ernő

A rassz és a kezdetek
Északi Korona VII. (2004. január), 35–36. Ford. Ferencz Ernő

A sas szimbóluma
Sacrum Imperium II. (1998. március 20.), 27–30. Ford. Németh Norbert
Sacrum Imperium I–VI. (2002. augusztus 12.), 40–42. Ford. Németh Norbert

A sí pszichoanalízise
Julius Evola: A múló ember típusa, és további tanulmányok. [Budapest], [199?], Camelot Kiadó, 17–23. Ford. Imregh Monika

A slágerek ostorcsapásai
Tradíció MMII, 233–235. Ford. Németh Norbert

A spanyol forradalom titkos történetéről
Pannon Front 29. (VI/5. – 2000), 51–53. Ford. Ferencz Ernő

A szabadkőművesség és a forradalmak intellektuális előkészítése
Pannon Front 31. (VII/1. – 2001), 30–35. Ford. Ferencz Ernő

A szamurájok útja
Báró Julius Evola – Frithjof Schuon: Zen. A szamurájok vallása. Öt tanulmány a japán buddhizmusról. [Debrecen], 1996, Kvintesszencia Könyvek, 13–22. Ford. Némbara Norim frakció [Németh Norbert és Baranyi Tibor Imre]

A szavak romlása
Axis Polaris IV. (2000), 35–46. Ford. Németh Norbert

A szellemi rasszok problémája
Északi Korona VI. (2003. november), 40–42. Ford. Ferencz Ernő

A szél völgye
Északi Korona XIX. (2006. január), 48–49. Ford. Virág László

A szemérem válsága [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 98–100. Ford. Dávid Andrea

A „szentség” a caesari-birodalmi ideában
Sacrum Imperium VII. (2001. március 21.), 24–25. Ford. Dávid Andrea

A szexus metafizikája. 1. rész
Őshagyyomány 11. [1993. április], 28–39. Ford. Baranyi Tibor Imre

A szexus metafizikája. 2. rész
Őshagyyomány 12. [1993. június], 61–70. Ford. Baranyi Tibor Imre

A szexus metafizikája. 3. rész
Őshagyyomány 14. [1993. december], 45–50. Ford. Baranyi Tibor Imre

A szexus metafizikája. 4. rész
Őshagyyomány 15. [1994. március], 41–46. Ford. Baranyi Tibor Imre

A szexus metafizikája. 5. rész
Őshagyyomány 18. [1994. december], 44–47. [Ford. Baranyi Tibor Imre]

A szexus metafizikájáról és az „Egy”-ről [Recenzió. Giulio Cogni: Io sono te. Sesso e oblazione]
Axis Polaris VI. (2004), 53–60. Ford. Ferencz Ernő

A szolipszizmus érvei
Tradíció MM, 201–208. Ford. Zólyomi Gusztáv

A Szovjetunió mint „törvényen kívüli” állam
Északi Korona XX. (2006. március), 26–29. Ford. Ferencz Ernő

A szűz. A bilincsek széttörése
Tradíció 1999, 245–253. Ford. Németh Norbert

A tarantula csípése
Ars Naturae 3–4. (2011), 150–153. Ford. Kocsi Lajos

A tegnapi Korpsstundenten és a mai jampecek
Északi Korona XIV. (2005. március), 41–42. Ford. Ferencz Ernő

A tér civilizációja és az idő civilizációja
Arkhé II. (1994. október), 9–14. Ford. Franco de Fraxino

A természetfeletti a modern világban
Harmadik Part. Teljességügyi értesítő 4. (1990. ősz), 52–56. Ford. Tóth Csaba

A „tisztaságról” mint metafizikai értékről
Tradíció MMII, 237–250. Ford. Németh Norbert

A tudományvallás
Tradíció MMI, 71–74. Ford. Németh Norbert

Az álarcos filozófus
Pannon Front 33. (VII/3. – 2001), 37–39. Ford. Ferencz Ernő

Az angolszász leányok félreneveléséről [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 81–82. Ford. Dávid Andrea

Az árjaságról
Sacrum Imperium XI. (2003. május 24.), 6–9. Ford. Turóczy Ferdinánd

Az élet mágikus szemléletéről
Arkhé I. (1994. május), 7–9. Ford. Szongott Rudolf
Arkhé I. (1996. április) [2., átdolgozott kiadás], 13–16. Ford. Szongott Rudolf

[Ea] Az élet mágikus szemléletéről
Bevezetés a mágiába. 1. kötet. Budapest, 2007, Persica Kiadó, 171–175. [Ford. Molnár András]

Az ember és létesülése a védánta szerint [Recenzió. René Guénon: L’homme et son devenir selon le Vêdânta. Lásd Guénon, René: Az indiai metafizika kapcsán. Nélkülözhetetlen helyreigazítás]
Axis Polaris VII. (2006), 66–78. Ford. Dávid Andrea

Az ember joga saját életéhez
Északi Korona XXI–XXII. (2006. július), 29–33. Ford. Buji Ferenc

A Zen benső értelme és összefüggései
Báró Julius Evola – Frithjof Schuon: Zen. A szamurájok vallása. Öt tanulmány a japán buddhizmusról. [Debrecen], 1996, Kvintesszencia Könyvek, 25–34. Ford. Némbara Norim frakció [Németh Norbert és Baranyi Tibor Imre]

Az északi-nyugati vándorlások
Északi Korona VII. (2004. január), 48–50. Ford. Ferencz Ernő

Az európai éjszakai élet felfedezése
Északi Korona XXVII–XXVIII. (2007. július), 23–25. Ford. Ferencz Ernő

Az Európa-mythos hordozói
Sacrum Imperium III. (1998. június 21.), 32–34. Ford. Mészáros Dávid
Sacrum Imperium I–VI. (2002. augusztus 12.), 65–66. Ford. Mészáros Dávid

[Ea] Az ezotéria és az erkölcs
Axis Polaris V. (2003), 48–56. Ford. Németh Norbert

Az ezoterizmustól a szabadkőműves felforgatásig
Pannon Front 27. (VI/3. – 2000), 42–45. Ford. Ferencz Ernő

Az idea előkészítése: a levegőpróba
Északi Korona XV–XVI. (2005. július), 64–65. Ford. Ferencz Ernő

[Ea] Az iniciatikus megismerés mibenlétéről
Tradíció MMIII, 205–210. Ford. Németh Norbert

Az iniciatikus „szabályszerűség” határairól [Recenzió. René Guénon: Aperçus sur l’initiation]
Axis Polaris III. [2000], 63–72. Ford. Németh Norbert

Az irracionalizmus mítosza és tévedése
Axis Polaris V. (2003), 76–83. Ford. Ferencz Ernő

Az istenek nevetése
Arkhé I. (1994. május), 71–78. Ford. Franco de Fraxino
Arkhé I. (1996. április) [2., átdolgozott kiadás], 65–72. Ford. Franco de Fraxino

Az itáliai leányok mellett és ellen [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 86–88. Ford. Dávid Andrea

Az itáliai leányok viselkedési stílusának hibái [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 84–86. Ford. Dávid Andrea

A zsidókérdés helye
Sacrum Imperium XI. (2003. május 24.), 17–23. Ford. Ferencz Ernő

A zsidókérdésről. 1. rész. A zsidókérdés a spirituális szférában
Pannon Front 34. (VII/4. – 2001), 27–34. Ford. Ferencz Ernő

A zsidókérdésről. 2. rész. A zsidókérdés a kulturális szférában
Pannon Front 35. (VII/5. – 2001), 18–22. Ford. Ferencz Ernő

A zsidókérdésről. 3. rész. A zsidókérdés a társadalmi-gazdasági szférában
Pannon Front 36. (VII/6. – 2001), 26–31. Ford. Ferencz Ernő

A zsidó kriminálpszichológia
Pannon Front 37. (VIII/1. – 2002), 37–41. Ford. Ferencz Ernő

A zsidóság és a matematika
Pannon Front 29. (VI/5. – 2000), 54–57. Ford. Jákli Ildikó

A zsidóság és a szabadkőművesség kapcsolatáról
Pannon Front 28. (VI/4. – 2000), 22–25. Ford. Ferencz Ernő

Bardo: a halál utáni akciók
Báró Julius Evola: A megvalósítás és a halál utáni akciók. A megvalósítás útja a Mithrász-misztériumokban és a lámaizmus túlvilági tanításai.
[Debrecen], 1997, Kvintesszencia Könyvek, 49–68. Ford. Németh Norbert

Biológiai fiatalság és politikai fiatalság
Északi Korona XII. (2004. november), 7–8. Ford. Ferencz Ernő

B. Krauthoff: Ich Befehle. Kampf und Tragödie des Barons Ungern-Sternberg [Recenzió]
Pannon Front 25. (VI/1. – 2000), 30–31. Ford. Németh Norbert
Az antikommunista. Roman Ungern-Sternberg báróról. Válogatott tanulmányok. Budapest, 2002, Nemzetek Európája Kiadó, 15–18. Ford. Németh Norbert

Codreanu meggyilkolása után. A román legionarizmus tragédiája
Pannon Front 28. (VI/4. – 2000), 52–53. Ford. Fröhlich-Botond Zoltán

Csatabárd
Tradíció MM, 169–174. Ford. Németh Norbert

De Sade márki és a bal kéz útja
Pannon Front 13. (IV/1. – 1998), 11–14. [Ford. Baranyi Tibor Imre]

Dunai órák
Északi Korona XXVII–XXVIII. (2007. július), 20–22. Ford. Ferencz Ernő

Egy „pozitív antibolsevizmus” előfeltételeiről
Északi Korona XXV. (2007. január), 38–42. Ford. Ferencz Ernő

Elnégeresedett Amerika
Pannon Front 30. (VI/6. – 2000), 13–16. Ford. Ferencz Ernő

Előszó a Cion bölcseinek jegyzőkönyveihez
Északi Korona XXIV. (2006. november), 37–45. Ford. Milán Péter

Ember az atomok között
Ars Naturae 3–4. (2011), 69–71. Ford. Németh Norbert

Észrevételek a válásról [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 100–103. Ford. Dávid Andrea

Európa és az organikus eszme
Sacrum Imperium II. (1998. március 20.), 24–26. Ford. Mészáros Dávid
Sacrum Imperium I–VI. (2002. augusztus 12.), 38–39. Ford. Mészáros Dávid

Felvilágosodás és forradalom
Pannon Front 30. (VI/6. – 2000), 59–61. Ford. Ferencz Ernő

Feminizmus és heroikus tradíció
Sacrum Imperium V–VI. (1999. március 21.), 31–34. Ford. Mészáros Dávid
Sacrum Imperium I–VI. (2002. augusztus 12.), 113–115. Ford. Mészáros Dávid

Filokommunista anakronizmusok
Északi Korona XIX. (2006. január), 21–25. Ford. Ferencz Ernő

Garabonciásság és ifjúság
Északi Korona XII. (2004. november), 5–6. Ford. Ferencz Ernő

Góg és Magóg
Sacrum Imperium VII. (2001. március 21.), 26–27. Ford. Dávid Andrea

Gondolatok a diákmozgalomról
Északi Korona XIII. (2005. január), 28–30. Ford. Ferencz Ernő

Guido de Giorgióról
Északi Korona X. (2004. július), 16. [Fordító megnevezése nélkül]

„Günekokratikus” civilizációban élünk?
Északi Korona XXVI. (2007. március), 38–41. Ford. Ferencz Ernő

Harmadik nem és demokrácia [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 95–98. Ford. Dávid Andrea

Hitler és a titkos társaságok
Pannon Front 20. (V/2. – 1999), 12–13. Ford. K[órleónisz] M[iklós]

Ideák az „aktív antikommunizmus” számára
Északi Korona XXIV. (2006. november), 49–51. Ford. Ferencz Ernő

Irrealizmus és individualizmus
Pendragon 8. (1995), 77–96. Ford. Bódis Zoltán

Jegyzetek a Harmadik Birodalomról. 1. rész
Pannon Front 27. (VI/3. – 2000), 10–19. Ford. Ferencz Ernő

Jegyzetek a Harmadik Birodalomról. 2. rész
Pannon Front 28. (VI/4. – 2000), 14–21. Ford. Ferencz Ernő

Jegyzetek a Harmadik Birodalomról. 3. rész
Pannon Front 29. (VI/5. – 2000), 22–28. Ford. Ferencz Ernő

Jobboldalinak lenni
Pannon Front 13. (IV/1. – 1998), 22. Ford. Zólyomi Gusztáv

Julianus Imperátor
Pannon Front 6. (II/2. – 1996), 3–4. Ford. Baranyi Tibor Imre
Báró Julius Evola: A megvalósítás és a halál utáni akciók. A megvalósítás
útja a Mithrász-misztériumokban és a lámaizmus túlvilági tanításai.
[Debrecen], 1997, Kvintesszencia Könyvek, 14–18. Ford. Németh Norbert

Kelet és Nyugat. A gordiuszi csomó
Északi Korona IV. (2003. július), 19–22. Ford. Parragh Mónika

Képmutatás és puritanizmus mint a „romlottság” alulmúlása [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 90–91. Ford. Dávid Andrea

[Iagla] Kígyóbölcsesség [Lásd még A kígyóbölcsesség]
Bevezetés a mágiába. 1. kötet. Budapest, 2007, Persica Kiadó, 339–346. [Ford. Dávid Andrea]

Legyőzte-e Franciaország a szabadkőműves veszélyt?
Pannon Front 32. (VII/2. – 2001), 25–28. Ford. Ferencz Ernő

Levelezésem Guénonnal
Sacrum Imperium X. (2001. augusztus 22.), 25–27. [Fordító megnevezése nélkül]

Meditációk a hegycsúcsokról
Tradíció MMIV, 249–252. Ford. Kondor Attila

Megjegyzések a „Bal Kéz Útjához”
Pannon Front 23. (V/5. – 1999), 37–38. Ford. Németh Norbert

[Ea] Megjegyzések a mágiáról és a hatalmakról
Bevezetés a mágiába. 1. kötet. Budapest, 2007, Persica Kiadó, 276–285. [Ford. Dávid Andrea]

Megjegyzés a „titkos háborúhoz”
Tradíció MM, 139–140. Ford. Németh Norbert

Megjegyzések az iniciációhoz
Axis Polaris II. [2000], 65–68. Ford. Németh Norbert

Metternich
Sacrum Imperium IV. (1998. szeptember 23.), 31–32. Ford. Mészáros Dávid
Sacrum Imperium I–VI. (2002. augusztus 12.), 90–91. Ford. Mészáros Dávid

Mi a „Tradíció”?
Arkhé I. (1994. május), 11–16. Ford. Franco de Fraxino
Arkhé I. (1996. április) [2., átdolgozott kiadás], 21–26. Ford. Franco de Fraxino

Mi az a „rassz”?
Északi Korona I. (2003. január), 27–28. Ford. Ferencz Ernő

Mi a Zen?
Báró Julius Evola – Frithjof Schuon: Zen. A szamurájok vallása. Öt tanulmány a japán buddhizmusról. [Debrecen], 1996, Kvintesszencia Könyvek, 7–10. Ford. Némbara Norim frakció [Németh Norbert és Baranyi Tibor Imre]

Mit jelent a tantrizmus a modern nyugati civilizáció számára?
Tradíció MMII, 75–82. Ford. Buji Ferenc

Naturizmus és „állati ideál” [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 89–90. Ford. Dávid Andrea

[Arthos] Negyedik rend?
Északi Korona XXIII. (2006. október), 17–20. Ford. Ferencz Ernő

Napló 1943–1944. Július 25-étől Róma elfoglalásáig
Északi Korona 31. (2009. július), 33–49. Ford. Turóczy Ferdinánd

Női nárcizmus és kisebbrendűségi komplexus [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 82–84. Ford. Dávid Andrea

Okkult háború
Sacrum Imperium V–VI. (1999. március 21.), 57–70. Ford. F[ranco]
d[e] F[raxino]

Okkult Háború. Az okkult háború fegyverei
Sacrum Imperium I–VI. (2002. augusztus 12.), 128–136. Ford. F[ranco]
d[e] F[raxino]

Orgonikus energia és szexuális forradalom [Részlet. Julius Evola: Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)]
Tradíció MMI, 104–106. Ford. Dávid Andrea

Önvédelem. Bírósági védőbeszéd (Római esküdtszék, 1951 októbere)
Pannon Front 25. (VI/1. – 2000), 16–20. Ford. Király Liliom

Ősi keleti és mediterrán erotikus szimbolizmus
Axis Polaris IV. (2000), 22–27. Ford. Parragh Mónika

Placebo
Pannon Front 36. (VII/6. – 2001), 57–58. Ford. Németh Norbert

Pogány imperializmus
Északi Korona IX. (2004. május), 16–22. Ford. Turóczy Ferdinánd

Rassz és nemzet
Északi Korona III. (2003. május), 23–25. Ford. Ferencz Ernő

Rasszöröklés és tradíció
Északi Korona II. (2003. március), 25–26. Ford. Ferencz Ernő

René Guénon: Kelet és Nyugat [Recenzió. René Guénon: La crise du monde moderne]
Sacrum Imperium VII. (2001. március 21.), 21–24. Ford. Baranyi Tibor Imre
Tradíció MMI, 43–50. Ford. Baranyi Tibor Imre

René Guénon: L’uomo e il suo divenire secondo il vedânta [Recenzió]
Axis Polaris VII. (2006), 86–89. Ford. Dávid Andrea

Róma és a „szoláris születés”
Tradíció MMV, 27–32. Ford. Molnár András

Spirituális férfiasság a buddhizmusban
Őshagyyomány 12. [1993. június], 11–19. Ford. Buji Ferenc

[Ea] Szabadság, jövőbelátás és az idő viszonylagossága
Axis Polaris VI. (2004), 24–32. Ford. Németh Norbert és Molnár András
Bevezetés a mágiába. 1. kötet. Budapest, 2007, Persica Kiadó, 324–336. [Ford. Németh Norbert]

Szellem és rassz
Északi Korona V. (2003. szeptember), 31–32. Ford. Ferencz Ernő

Szexuálkritikai írások (Függelék A szexus metafizikájához)
Tradíció MMI, 79–106. Ford. Dávid Andrea

Szuverenitás, autoritás, imperium
Sacrum Imperium
X. (2001. augusztus 22.), 3–8. Ford. Parragh Mónika

Tabuk nélküli beszélgetés az „utolsó ghibellinnel” [Interjú. Készítette Enrico de Boccard]
Északi Korona XXI–XXII. (2006. július), 44–50. Ford. Ferencz Ernő

Tanulmányozni azt, amit valójában nem lehet
Pannon Front 36. (VII/6. – 2001), 55–56. Ford. Németh Norbert

[Iagla] Tapasztalatok. A lények törvénye
Bevezetés a mágiába. 1. kötet. Budapest, 2007, Persica Kiadó, 182–187. [Ford. Molnár András]

Üzenet az ifjúságnak
Északi Korona XI. (2004. szeptember), 14–15. Ford. Ferencz Ernő

Vámpirizmus és vámpírok
Északi Korona III. (2003. május), 49–50. Ford. Németh Norbert

Vaskorona Rend
Tradíció MMV, 247–250. Ford. Baranyi Tibor Imre

Vedânta,
Meister Eckhart, Schelling [Recenzió. Walter Heinrich: Verklärung und Erlösung im Vedânta, Meister Eckhart und Schelling]
Tradíció MMIV, 81–88. Ford. Parragh Mónika

Vilfredo Pareto, az antikonformista
Északi Korona VIII. (2004. március), 28–30. Ford. Molnár András

Vita az indiai metafizikáról [Közösen René Guénonnal]
Axis Polaris VII. (2006), 63–89. Ford. Dávid Andrea